Turistička članarina i dostava podataka poreznoj upravi

OBAVIJEST O OBVEZI UPLATE TURISTIČKE ČLANARINE I DOSTAVE PODATAKA POREZNOJ UPRAVI

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama  NN 52/2019 i Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici NN14/20 osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor:

  • Smještaj u domaćinstvu – 45,00 kn po krevetu
  • Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – 30,00 kn po krevet

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak najvećeg broja kreveta koji su utvrđeni Rješenjem za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u i iznosa članarine.

Paušalni iznos članarine za pomoćne krevete umanjuje se za 50% - odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje.

Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se uplatiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka ( dospijevaju 31. 07., 31. 08. i 30. 09. )

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

U Obrazac TZ 2 unose se svi podaci koji se obrascem traže, a to su:

1. Područni ured i ispostava Porezne uprave nadležna prema prebivalištu osobe – građanina ili u uobičajenom boravištu.

 

2. Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine: OIB, ime i prezime osobe – građana, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, šifra/naziv općine/grada prebivališta ili uobičajenog boravišta osobe – građana te podaci za obračun članarine turističkoj zajednici.

 

Redni broj 1. – 8.

– Redni broj 1: Upisuje se broj kreveta (osnovnih) u sobi, apartmanu ili kući za odmor sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

-Redni broj 2: Upisuje se broj kreveta ( pomoćnih) u sobi, apartmanu ili kući za odmor, odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje.

Redni broj 9.

– Ukupno obračunani iznos dobije se zbrojem ukupnih iznosa rednog broja 1. I 2.

Redni broj 16.

– Označava se način plaćanja članarine na način da se potvrdi jednokratna uplata ili obročno plaćanje kod dostave obrasca putem ePorezna odnosno zaokruži «DA” kod dostave putem nadležne ispostave Porezne uprave ako se radi o jednokratnoj uplati ili obročnom plaćanju iznosa iz rednoga broja 15.

– Ukoliko se radi o obročnom plaćanju obračunani iznos iz rednoga broja 15. dijeli se s brojem 3, tj. brojem obroka.

Redni broj 17.

– Upisuje se ukupni iznos primitka iz evidencije prometa (Obrazac EP) iz Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (članak 13. stavak 4.).

 

Podaci za uplatu turističke članarine:

PRIMATELJ: Turistička članarina - Rab

OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za ______ godinu

MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika

ŽIRO RAČUN: HR4610010051736327151